Pretensioonide esitamise kord

8.1 Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele.

8.2. Müüja vastutab ostjale müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates toodete üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

8.3. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel toodete ostu eest tasuti. Teade toodete mittevastavusest tuleb saata Müüja e-posti aadressil order@aquaphor.com. Juhul, kui ostja ei teavita toodete mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Müüja vastutusest toodete mittevastavuse eest.

8.4. Toodetel puudumise ilmnemisel palume lõpetada toodete kasutamine.

8.5. Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

- esimese kuue kuu jooksul alates toodete üleandmise hetkest eeldatakse, et toodete mittevastavus oli olemas juba toodete üleandmise hetkel s.o. toodete kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Müüjal.

- pärast kuue kuu möödumist toodete üleandmise hetkest lasub toodete kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus Ostjal.

8.6. Garantiiajal pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

8.7. Müüja kohustub vastama kõikidele kirjalikudele pretensioonidele 14 päeva jooksul.

8.8. Garantii alla ei kuulu:

1)  Ekspluatatsioonihäired, mis on tekkinud Ostja poolt toodete kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

2) Toodete tavapärane kulumine korrapärase kasutamise tagajärjel;

3) defektid, mis on tekkinud toodete tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse ja mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

4) toodete mittenõuetekohaset või mittesihipärasest paigaldamiset hoiustamisest, kasutamisest või hooldamisest (sh. juhul, kui toodet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) tekkinud rikked.